Oferta

Księgi podatkowe

Księgi rachunkowe od 600 zł netto:

 • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości,
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 • prowadzenie księgi głównej, pomocniczej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji do celów rozliczenia podatku VAT,
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT,
 • miesięczne rozliczenia podatku dochodowego,
 • sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej,
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8, PIT-36, PIT-36L,
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności,
 • wystawianie potwierdzeń sald,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań.

Prowadzimy stałą współpracę z kancelarią radcy prawnego czego efektem jest kompleksowa obsługa prawno – księgowa spółek handlowych.

Poza usługami księgowymi oferujemy:

 • pomoc przy zakładaniu spółek handlowych, ich oddziałów i przedstawicielstw z możliwością reprezentowania w postępowaniu rejestracyjnym KRS oraz w razie potrzeby przed innymi organami i instytucjami,
 • obsługę bieżącą podmiotów prawa handlowego poprzez organizację zgromadzeń wspólników, przygotowywanie projektów uchwał i innych działań związanych z funkcjonowaniem spółek handlowych,
 • doradztwo w zakresie działań transformacyjnych czyli działań zmierzających do łączenia, podziałów i przekształcania spółek handlowych, a także sprzedaży udziałów, akcji lub przedsiębiorstw.

Podatkowa książka przychodów i rozchodów od 150 zł netto:

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT,
 • miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego,
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L.

Ryczałt ewidencjonowany od 100 zł netto:

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji do celów rozliczenia podatku VAT,
 • składanie deklaracji VAT oraz zeznań rocznych PIT-28.

Kadry, BHP

Usługi w zakresie kadr i płac oraz BHP. 

 • przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
 • rozliczanie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich,
 • nadzór nad badaniami okresowymi pracowników oraz szkoleniami BHP,
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników,
 • rozliczenia z PFRON z tytułu wpłat obowiązkowych,
 • obsługa dofinansowań PFRON,
 • dla firm zatrudniających kierowców pow. 3.5 t analiza i rozliczenia czasu pracy kierowców.

Usługi w zakresie BHP

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych w sferze BHP i p. poż. na zasadzie outsourcingu zgodnie z obowiązującymi przepisami jako służba zewnętrzna. Organizujemy i prowadzimy szkolenia nie tylko z zakresu BHP na indywidualne zamówienie klienta. W ramach służby BHP i realizacji jednorazowych zleceń wykonujemy między innymi:

 • szkolenia wstępne i okresowe bhp,
 • audyty stanu bhp w firmie,
 • sporządzanie okresowych analiz bhp,
 • opracowania oceny ryzyka zawodowego,
 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych,
 • opracowywanie instrukcji p. poż.
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do bhp,
 • udział w dochodzeniach powypadkowych,
 • prowadzenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • organizacja szkoleń z innego zakresu wynikających z indywidualnych potrzeb klienta,
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp.

Analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców

 • Analiza zapisów tachografów analogowych i cyfrowych

Dokonujemy analizy zapisów tachografów analogowych i cyfrowych uwzględniając przede wszystkim potrzeby pracodawcy, związane z wejściem w życie Ustawy o czasie pracy kierowców (kontrolowanie i ewidencjonowanie) oraz od 11 kwietnia Rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Oferujemy:

 • kontrolę czasu pracy kierowców,
 • generowanie raportów podsumowujących i porównujących.

 

 • Rozliczenia

Rozliczamy dokładnie czas pracy kierowcy uwzględniając  wszystkie wymagane przerwy i dodatki wynikające z Ustawy o czasie pracy kierowcyKodeksu Pracy. Za pomocą programu analizujemy wykresówki i dane z karty cyfrowej oraz automatycznie uzupełniane jest:

 • doliczenie do czasu pracy przerwy 15-minutowej (należnej kierowcy jeśli pracuje ponad 6h);
 • dodatkowego dyżuru za okres przerwy 45 minutowej jeżeli kierowca prowadzi pojazd ponad 4,5h;
 • uwzględnienie wymiaru czasu pracy (harmonogramu) do przeliczenia nadgodzin;
 • sprawdzenie wymiaru czasu pracy w nocy (naliczenie godzin nocnych);
 • dodatki za pracę w dni wolne pracy;
 • przeliczenie normy średniotygodniowej (wg przepisów średnio 40h / tydzień);

Rozliczamy kierowców zatrudnionych na umowę o pracę w systemie podstawowym, równoważnym, zadaniowym oraz przerywanym. Dostarczamy:

 • kompletną dokumentację ewidencji i rozliczenia czasu pracy;
 • wnioski o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny i przepracowane dni wolne;
 • miesięczną i roczną kartę pracy oraz podsumowanie okresu rozliczeniowego (np. 3-miesięcznego).

 

 • Delegacje

Rozliczamy podróż służbową kierowcy uwzględniając przepisy Ustawy o należnościach z tytułu podróży służbowych.

Informacje potrzebne do obliczenia delegacji pobierane są na podstawie wprowadzonych tarcz tacho lub pobranych dni z karty kierowcy. Wyliczamy wielkości należnej diety i rozliczamy noclegi (ryczałt lub rachunek), dodatkowo możliwe rozliczenie zaliczek oraz rachunków z podróży służbowej.

Na podstawie wprowadzonych delegacji możemy wygenerować wydruki:

 • rozliczenia szczegółowego podróży służbowej do pokwitowania przez delegowanego,
 • szczegółowego rozliczenia zaliczek i rachunków,
 • zestawienia za dowolny okres czasu podróży służbowych.

Dane opierają się na zapisach z zeskanowanych tarcz tacho lub dni pobranych z kart kierowców dzięki czemu rozliczenie delegacji jest bardzo dokładne. Cena 50 zł netto/pracownika.

 

 

Usługi księgowe, kadrowo - płacowe, szkolenia BHP, rozliczanie czasu pracy kierowców

Oferujemy kompleksową obsługę finansowo - księgową oraz kadrowo - płacową w ramach umów o stałej współpracy. Zakres naszych usług obejmuje m.in. kontrolę dokumentów pod względem formalno - rachunkowym, sporządzanie wszelkiego rodzaju rozliczeń, sporządzanie deklaracji i informacji wynikających z ustaw podatkowych, sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych. Dbamy o ochronę Państwa danych. Poza tradycyjną wymianą dokumentów, proponujemy również księgowość on-line.

Poniższe stawki za świadczone usługi są stawkami minimalnymi. Stawiamy na długoletnią współpracę, którą opieramy na potrzebach i możliwościach Przedsiębiorcy. Wartość umowy podlega indywidualnym ustaleniom z Przedsiębiorcą w drodze negocjacji i uzależniona jest m.in. od następujących czynników:

 • charakteru działalności;
 • rodzaju i ilości ewidencji księgowych;
 • ilości dokumentów;
 • liczby zatrudnionych itp.

Udostępniamy nieodpłatnie program do wystawiania faktur.

Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24